Categorized | Ogólnie

Polemika z wypowiedzią z dnia 22 maja 2015 roku pana Tomasza Busia Sekretarza Urzędu Miasta Żywiec w związku z dyskusją o możliwości parafowania protokołu głosowania przez członków obwodowych komisji wyborczych.

Polemika z wypowiedzią z dnia 22 maja 2015 roku pana Tomasza Busia Sekretarza Urzędu Miasta Żywiec w związku z dyskusją o możliwości parafowania protokołu głosowania przez członków obwodowych komisji wyborczych.

Pan Tomasz Buś pisze: „Przywołany przez Panią pkt 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, dotyczy:

1) okręgowych (a nie obwodowych) komisji wyborczych – wskazuje na to nawet sama nazwa aktu prawnego;
2) sporządzania protokół zbiorczych wyników głosowania (a nie protokołów głosowania w obwodzie.”

To absolutnie nie ulega wątpliwości. Nie rozumiem tej odpowiedzi, ponieważ nie twierdziłam, że przytoczona uchwała PKW z dnia 23 marca 2015 roku nie stosuje się do sporządzania protokołów zbiorczych przez okręgową komisję wyborczą i nie twierdziłam, że stosuje się do sporządzania protokołów przez obwodowe komisje wyborcze.

W przedmiotowej wypowiedzi nie widzę innych zastrzeżeń natury merytorycznej a także innych wskazujących na podtrzymanie opinii o braku możliwości parafowania każdej strony protokołu z głosowania przez członków obwodowej komisji wyborczej. Niniejszym pragnę wyrazić satysfakcję, z tego powodu.

Umknęło mi, że Pan Tomasz Buś (niniejszym Jego przepraszam) jest również pełnomocnikiem okręgowej komisji wyborczej oraz że szkolił członków obwodowych komisji wyborczych. Stawia to w innym świetle opisywaną sytuację, z uwagi na rolę pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w procesie wyborczym.

Zgodnie z pkt.3 przywołanej powyżej uchwały PKW z dnia 23 marca 2015 roku, zatytułowanym „Postępowanie pełnomocnika okręgowej Komisji wyborczej w przypadku, gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego” pełnomocnik sprawdza formalną poprawność sporządzenia przez obwodową komisję protokołu z głosowania m.in. „czy są wszystkie parafy wszystkich członków komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu na każdej –poza stroną z podpisami –stronie protokołu”.

Faktem bezspornym jest, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego. Skoro tak, to warto pytać: dlaczego na szkoleniach, a później z trakcie weryfikacji protokołów z głosowania w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej doszło do sytuacji że pełnomocnik mógł odmawiać obwodowym komisjom wyborczym prawa parafowania stron protokołu z głosowania. To nie powinno było się zdarzyć i słuszny był artykuł z dnia 16 maja br. ujawniający ten problem.

Pomimo twierdzeń płynących ze strony PKW tuż przed wyborami o testowym zastosowaniu systemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 roku, powszechne przekonanie o wdrożeniu systemu informatycznego przez PKW, a także uchwała z dnia 25 kwietnia br. o możliwości stosowania systemu informatycznego, mogła wprowadzać w błąd, także pełnomocników okręgowych komisji wyborczych. Jednak nie może to być wytłumaczeniem dla zaistniałej sytuacji, zwłaszcza tam gdzie członkowie obwodowych komisji wyborczych wskazywali i podejmowali dyskusję w sprawie potrzeby parafowania stron.

Jestem przekonana, że wymiana opinii była potrzebna i kształcąca. Potrzebujemy dyskusji na temat prawa i procedur wyborczych –wspólnie na tym zyskujemy. Przecież do naruszenia procedur wyborczych w wielu miejscach w Polsce dochodzi często w wyniku braku ich przejrzystości, a także w wyniku braku materiałów i odpowiednich programów szkoleń ukierunkowanych dla poszczególnych grup odbiorców: prasy; urzędników samorządowych; wyborców, pełnomocników okręgowych komisji wyborczych, członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania komitetów wyborczych. Przed nami jest wiele do zrobienia.

autor: Teresa Rogalska

This post was written by:

- who has written 939 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

8 komentarzy to “Polemika z wypowiedzią z dnia 22 maja 2015 roku pana Tomasza Busia Sekretarza Urzędu Miasta Żywiec w związku z dyskusją o możliwości parafowania protokołu głosowania przez członków obwodowych komisji wyborczych.”

 1. Tomasz Buś pisze:

  Szanowna Pani,

  1)Twierdzenie, cyt. „Faktem bezspornym jest, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego” – nie jest uprawnione, a to z tego powodu, że uchwała z dnia 20 kwietnia 2015 roku o dopuszczeniu możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania została podjęta na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 162 § 1 lit b i § 2 Kodeksu wyborczego, których treść brzmi następująco „Państwowa Komisja Wyborcza określa warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy sporządzaniu protokołów przez obwodowe, terytorialne, rejonowe i okręgowe komisje wyborcze oraz Państwową Komisję Wyborczą” oraz „tryb przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych” – prowadzi to do jednoznacznego wniosku, że w zakresie sporządzania protokołu głosowania PKW zarządziła stosowanie systemu informatycznego. Dlatego też przydzielenie komisjom informatyka nie stanowiło naruszenia zasady legalizmu przez organy wyborcze. Oczywiście istnieje równoległa procedura ale tylko i wyłącznie na wypadek, gdy dana obwodowa komisja wyborcza nie ma możliwości stosowania sytemu informatycznego.

  2)Ustosunkowując się do Pani wcześniejszej wypowiedzi pragnę zauważyć, że pojęcie praworządności dotyczy wszystkich organów państwa. Natomiast organom prawotwórczym (tylko i wyłącznie organom prawotwórczym ) przysługuje nadto możliwość dokonania tzw. „wykładni autentycznej” polegającej na objaśnieniu normatywnej treści ustanowionych przez ten organ przepisów. Wyjaśnienia takie kierowane są do adresatów ustanowionych przez organ przepisów. W polskim systemie wyborczym organem prawotwórczym w zakresie sposobu organizacji i przeprowadzania wyborów (oczywiście poza parlamentem, który ustanowił sam Kodeks wyborczy) jest PKW. Przymiotu takiego z całą pewnością nie posiada żadna obwodowa komisja wyborcza, sytuująca się jako najniższy organ wyborczy. Stąd moje twierdzenie, że obwodowa komisja wyborcza nie może sama domniemać swoich kompetencji. To stanowisko z całą stanowczością podtrzymuję.

  3)Jeżeli chodzi o moją wypowiedź odnosząca się do pkt 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku to wyjaśniam, że chodziło mi o nieuprawnione zastosowanie przez Panią wnioskowania „per analogiam”. Pragnę przypomnieć, że stosowanie tego typu wnioskowania odnosi się wyłącznie do sytuacji nieunormowanej przepisami prawa. Tymczasem Pani próbowała zastosować ten typ wnioskowania do sytuacji całkowicie unormowanej przepisami prawa, czego rezultat prowadziłoby do powstania stanu sprzeczności z obowiązującym prawem. Równocześnie warto zaznaczyć, że według ugruntowanych poglądów doktryny prawa publicznego oraz licznego orzecznictwa sądowego wnioskowanie „per analogiam” na gruncie prawa publicznego (do którego zalicza się także prawo wyborcze) należy do rzadkości. Wracając do Pani stanowiska – nie sposób skutecznie dowodzić, że rozwiązania zawarte w akcie prawnym kierowanym do rejonowych komisji wyborczych można również skierować do obwodowych komisji wyborczych i to w sytuacji, kiedy sposób postępowania tych ostatnich został wyczerpująco unormowany.

  To tyle kontrargumentacji z mojej strony – oczywiście w wielkim skrócie.

  Kończąc powyższą wyminę poglądów chciałbym wskazać na pewien wspólny mianownik. Otóż, jak sądzę, zarówno Pani jak i mnie zależy na prawidłowości i rzetelności procesu wyborczego. Różnimy się jedynie w poglądach na kwestie natury prawnej. Ubolewam jedynie nad tym, że publiczne zarzucanie „arogancji” i „niekompetencji” oraz przedstawianie nieprawdziwych informacji utrudniło naszą pracę i z całą pewnością nie przysłużyło niczemu dobremu. Mam nadzieję, że w przyszłości podobne sytuacje nie będą miały miejsca.

  Z poważaniem
  Tomasz Buś
  Sekretarz Miasta Żywca

 2. Edyta pisze:

  Panie Sekretarzu umknęła Panu jeszcze jedna rzecz, to że Pani Teresa powołuje się na nieistniejący akt prawny 🙂 Nie żartuję. Uchwała z dnia 25 kwietnia br. o możliwości stosowania systemu informatycznego po prostu NIE ISTNIEJE 🙂 Pani Tereso: KOMPROMITACJA!

 3. robertgorgon pisze:

  Miałbym do p. Sekretarza MŻ następujące pytania

  1. Czy jest mu wiadomo w ilu komisjach okręgowych przyjęto i odebrano bez zastrzeżeń protokoły obwodowych komisji wyborczych parafowanych na pierwszych stronach?
  2. Czy jest mu znany konkretny przypadek, w którym parafy stawiane przez członków OKW uniemożliwiły bądź utrudniły sczytywanie przez system informatyczny danych z dokumentu odebranego z OKW przez komisję w okręgu wyborczym?
  3. Czy jego zdaniem członkowie komisji okręgowych złamali prawo przyjmując protokoły z parafami członków komisji obwodowych?

  Nie pytam, czy protokół posiadający parafy i kod kreskowy jest lepiej zabezpieczony przed ewentualnym fałszerstwem od protokołu posiadającego jedynie kod kreskowy.

 4. Tomasz Buś pisze:

  Szanowny Panie,
  uprzejmie odpowiadam:
  Ad. 1 Nie jest mi wiadomo, gdyż nie było to nigdy przedmiotem mojego zainteresowania.
  Ad. 2 Nie jest mi znany, gdyż to również nie było nigdy przedmiotem mojego zainteresowania.
  Ad. 3 Jeżeli miały miejsca takie przypadki, to w mojej ocenie, przyjęto protokoły, które zostały sporządzone w sposób nieodpowiadający obowiązującym wytycznym PKW.
  Pragnę zdecydowanie podkreślić, że przedmiotem mojego zainteresowania była, jest i zawsze będzie treść przepisów prawa. Natomiast nie były i nie będą przedmiotem mojego zainteresowania praktyki innych podmiotów, które działają na własną odpowiedzialność.
  Z poważaniem
  Tomasz Buś
  Sekretarz Miasta Żywca

 5. Tomasz Buś pisze:

  Uzupełnienie do odpowiedzi ad. 3.
  Napisałem o sytuacji, w której protokół głosowania został sporządzony przy użyciu sytemu informatycznego i przy pomocy tego sytemu autoryzowany a dodatkowo(niezgodnie z wytycznymi) zawierał parafy – rozumiem, że o taką sytuację chodzi w Pana pytaniu.
  Oczywiście jeżeli członkowie okręgowych komisji wyborczych przyjmowali protokoły sporządzone ręcznie lub sporządzone przy pomocy systemu, lecz w nim nieautoryzowane a zawierające parafy to postępowali wtedy zgodnie z wytycznymi PKW.
  Z poważaniem
  Tomasz Buś
  Sekretarz Miasta Żywca

  • Jacek Zieliński pisze:

   Myli się Pan, Panie Tomaszu, pisząc że parafowanie protokołów sporządzonych i autoryzowanych w systemie informatycznym było niezgodne z Wytycznymi PKW. W każdym razie PKW nic nie wie o tym, aby takiego parafowania zabraniała w Wytycznych. Jeśli mi Pan nie wierzy – proszę ich zapytać. Ja już zapytałem uzyskując jeszcze przed wyborami odpowiedź, że parafowanie jest dopuszczalne, byleby poza polem kodu kreskowego i symbolu kontrolnego. Dlatego w mojej komisji protokoły zostały parafowane na każdej stronie, mimo że były sporządzone informatycznie i w systemie zostały autoryzowane.
   Z poważaniem, Jacek Zieliński

 6. Tomasz Buś pisze:

  Szanowny Panie Jacku,
  gdybym nie był prawnikiem zapewne też zdawałbym się na pytania i odpowiedzi. Jednak zawód do czegoś zobowiązuje. Mam na myśli samodzielne czytanie, rozumienie i interpretowanie przepisów prawa.
  Już tłumaczyłem, że w prawie publicznym obowiązuje zasada, że jeśli przepis prawa nie przewiduje pewnego rodzaju postępowania to w sposób nieprzewidziany prawem postępować nie można. Inaczej jest w prawie cywilnym, gdzie rzeczywiście jeśli przepis prawa czegoś nie zabrania to jest to dozwolone. Niestety prawo wyborcze jest częścią prawa publicznego a nie cywilnego.
  Reasumując, jeżeli PKW chciała dopuścić opisywane przez Pana parafowanie winna była to dokładnie unormować w wytycznych. Tylko i wyłącznie w ten sposób można było to załatwić.
  Dlatego nie mylę się Panie Jacku, bo zasady są po to, aby ich przestrzegać – nawet pod naporem tworów typu RKW.
  Z poważaniem
  Tomasz Buś

Trackbacks/Pingbacks


Napisz komentarz

*

code