Archive | Ogólnie

Z historii spółek komunalnych, czyli kto decydował i decyduje o rosnących cenach za ogrzewanie w Żywcu

„W MZEC EKOTERM w Żywcu nie dokonywano ważeń kontrolnych realizowanych do ciepłowni dostaw węgla. Pomimo tego, że całość dostaw realizowana transportem samochodowym  w okresie od stycznia 2003r do czerwca 2005 zważono kontrolnie jedynie 4 samochody. Sytuację taką, Prezes spółki uzasadniał tym, że 70% dostaw realizowana była przez kierowców MZEC, do których ma pełne zaufanie.” Tak brzmiała argumentacja ówczesnego Prezesa EKOTERMU ujętej w Informacji o wynikach kontroli organizacji zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zakupu tego surowca pisała o tym w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

Na łamach Kroniki Beskidzkiej pojawił się artykuł pt Służbowo-rodzinny układ w Żywcu

z 16.10.2003 roku, który podjął problem rosnących cen za energię cieplną wytwarzaną przez miejską spółkę EKOTERM. Jak piszą: Jeden ze spółdzielców twierdził, iż „od kwietnia ubiegłego roku do czerwca 2003 czynsz za jego mieszkanie wzrósł o około 25 procent. – To dużo zważywszy, iż inflacja w tym okresie wynosiła około dwóch procent – mówi spółdzielca, dodając, że główna składowa  podwyżki to wzrost kosztów ogrzewania. A to zdaniem zainteresowanych – świadczy, iż władze Groni nie dbają o interesy spółdzielni. Wszakże jest ona największym w Żywcu odbiorcą ciepła z firmy Ekoterm, ogrzewającej między innymi spółdzielcze bloki. Stąd powinna mieć większy wpływ na ceny dyktowane przez monopolistycznego ciepłowniczego potentata. Za brak takiego wpływu mieszkańcy winią dziwny służbowo-rodzinny układ, ograniczający możliwości władz spółdzielni mieszkaniowej. Tak się bowiem składa, iż przewodniczącym rady nadzorczej (najważniejszego spółdzielczego gremium) jest od wielu już lat Antoni Szlagor, obecny burmistrz miasta. A prezesem spółdzielni, wybieranym na to stanowisko i kontrolowanym przez radę nadzorczą jest szwagier prezesa Szlagora.

Zostając burmistrzem Szlagor nie zrezygnował z przewodniczenia pracom rady nadzorczej Groni, bo nie miał takiego obowiązku. Doszło jednak do swoistego konfliktu interesów. Antoni Szlagor jako przewodniczący rady nadzorczej powinien robić wszystko, aby podwyżki ciepła sprzedawanego spółdzielni przez Ekoterm były jak najmniejsze. Z drugiej jednak strony Antoni Szlagor, jako burmistrz musi dbać o interesy spółki Ekoterm.”

W tym okresie prezesem Ekotermu był Lech Hecht, członkiem zarządu Andrzej Mrowiec. Do rady nadzorczej powołani zostali: Jacek Spyrka, Karol Stasica oraz Jan Kantyka.

wynikach kontroli organizacji zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zakupu tego surowca.

W czerwcu 2007 upubliczniona została przez Najwyższą Izbę Kontroli informacja o wynikach kontroli organizacji zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zakupu tego surowca. W wyniku kontroli w miejskiej spółce Ekoterm w Żywcu wykryto, że „nie dokonywano ważeń kontrolnych realizowanych do ciepłowni dostaw węgla. Pomimo tego, że całość dostaw (ponad 15000t rocznie) realizowana transportem samochodowym, w okresie od stycznia 2003 do czerwca 2005 zważono kontrolnie jedynie 4 samochody. Sytuację taką Prezes spółki uzasadniał tym, że 70% dostaw realizowana była przez kierowców MZEC do których ma pełne zaufanie.”

„Dla wszystkich podmiotów wartość zakupionego węgla stanowi jedną z najpoważniejszych pozycji kosztów ich funkcjonowania. Z tego powodu prawidłowy wybór dostawców, właściwe zawarcie umów oraz wynegocjowanie optymalnych dla funkcjonowania danej jednostki warunków cenowych, stanowi jedno z najważniejszych zadań kadry zarządzającej. Skuteczność tych działań przekłada się bowiem bezpośrednio zarówno na rentowność tych przedsiębiorstw, jak i na koszty energii elektrycznej i cieplnej ponoszone przez odbiorców. Jednocześnie, fakt występowania lokalnych monopoli w produkcji i obrocie energii cieplnej oraz istniejące regulacje dotyczące rynku obrotu energią elektryczną nie sprzyjają podejmowaniu przez kierownictwa zakładów produkujących energię skutecznych działań mających na celu ograniczenie kosztów ich funkcjonowania. Istotne znaczenie dla poziomu cen węgla ma zróżnicowanie podmiotów zajmujących się sprzedażą tego surowca. Część z nich posiadała lub posiada status, tzw. „autoryzowanych sprzedawców”, co wiąże się uzyskiwaniem przy zakupie węgla z kopalni, lepszych niż inne podmioty warunków cenowych i dłuższych terminów zapłaty. Na rynku handlu węglem działają  także jego importerzy oraz podmioty zajmujące się produkcją różnego rodzaju mieszanek energetycznych produkowanych na bazie kupowanych w kopalniach miałów węglowych. Ich działalność produkcyjna sprowadza się głównie do dodawania do zakupionych w kopalniach miałów węglowych, kamienia i/lub mułów węglowych, pozyskiwanych jako odpad z procesów wzbogacania węgla lub z eksploatacji osadników pozostałych po zlikwidowanych kopalniach.

Wszystkie ww. podmioty konkurują ze sobą starając się pozyskać jak najwięcej dużych odbiorców, szczególnie zakładów wytwarzających energię elektryczną i cieplną. W efekcie tego, ceny węgla o tych samych parametrach jakościowych mogą się znacznie różnić w zależności od dostawcy wybranego przez producenta energii.

Powyższy stan powoduje, że sfera zaopatrzenia wytwórców energii elektrycznej i cieplnej w surowce należy do szczególnie zagrożonych występowaniem zjawisk korupcyjnych.

Z uwagi na znaczenie problematyki obrotu surowcami energetycznymi, w 2005 r. Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrole rozpoznawcze w zakresie zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej na terenie województwa śląskiego. Wykazały one, że część kadry zarządzającej sektorem energetycznym nie przywiązuje dostatecznej wagi do faktycznie istniejących wyzwań i zagrożeń oraz podejmuje decyzje w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, działając w niektórych wypadkach wręcz na szkodę zarządzanych przedsiębiorstw. Stwierdzono bowiem, że zakupów surowców energetycznych dokonywano w wielu przypadkach na podstawie decyzji nie popartych rzetelną analizą ekonomiczną. Przekładało się to bezpośrednio na wyższe niż w innych miastach, tzw. „koszty uzasadnione,” w oparciu o które Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza stosowane przez dany zakład taryfy energii elektrycznej i cieplnej.

Działalność przedsiębiorstw energetycznych7 reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne. W ustawie tej określono również zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią, które polegają w szczególności na udzielaniu koncesji przedsiębiorstwom energetycznym na wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania energii, jej przesyłania, dystrybucji i obrotu. Ponadto do kompetencji Prezesa URE należy zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych i energii, ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. (art. 47 upe). Przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obejmującej m.in. kwestie prawidłowości dokumentowania operacji gospodarczych, inwentaryzacji i sprawozdawczości. Ustawodawca w art. 44 upe dla zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców nałożył również na te przedsiębiorstwa obowiązki dot. prowadzenia ewidencji księgowej w sposób zapewniający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej. Rzetelność przedsiębiorstw energetycznych w powyższym zakresie wpływa m.in. na prawidłowość kalkulacji i ustalania taryf, które tworzone są w oparciu o dane dotyczące tzw. kosztów uzasadnionych.”

  • Poniżej publikujemy wykaz zmian personalnych w kierownictwie spółki EKOTERM w latach 2003-2009

Zachodzące zmiany w Radzie Nadzorczej w dniu 24 czerwca 2003:

– Odwołano Bogdan Szczygieł – Członek

– Odwołano Anna Rakoczy – Członek

– Odwołano Ryszard Kałucki – Członek

– Powołano Jacek Spyrka – Członek

– Powołano Karol Stasica – Członek

– Powołano Marek Kantyka – Członek

Zachodzące zmiany dla Zarządu w dniu 17 września 2008:

– Odwołano Hecht Lech – Prezes Zarządu od dnia rejestracji

– Powołano Jacek Spyrka – Prezes Zarządu

 Zachodzące zmiany w radzie nadzorczej w dniu 7 lipca 2009:

– Odwołano Marek Kantyka – Członek

– Powołano Janusz Michałek – Członek

W chwili obecnej spółką zarządzają:

Prezes Zarządu: Jacek Spyrka

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący: Joanna Kurowska-Pysz

Zastępca Przewodniczącego: Karol Stasica

Członek: Janusz Michałek

Zdjęcie: EKOTERM

Źródło: NIK – Nr ewidencyjny 144/2007/PO6130/LKA, Kronika Beskidzka – 16.10.2003, KRS 
 
 
 Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

10.04.2010 r. Pamiętamy.

10.04.2010 r. w godzinach porannych doszło do tragicznej katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem. Była to najtragiczniejsza katastrofa po 1945 r. To już 11 rocznica kiedy Polacy pamiętaja i składają hołd delegacji 96 osób na czele z Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim oraz ostatnim Prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, którzy 10.04.2010 r. lecieli oddać pokłon oficerom Wojska Polskiego pomordowanym w lesie katyńskim. W 2020 r. w Żywcu odsłonięto tablicę katyńsko-smoleńską. W Katyniu pomordowano także mieszkańców – wojskowych z ziemi żywieckiej. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ofiarach ludobójstwa dokananego na oficerach polskich wiosną 1940 r. oraz tych, których 10.04.2010 r. lecieli do Smoleńska uczcić osobiście ich pamięć.

Cześć ich pamięci.

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego

„Wielki Piątek to pierwszy dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, o której odprawianie Pan Jezus prosił św. Faustynę. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie uroczyste rozpoczęcie nowenny nastąpiło po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, to znaczy po godz. 15.00.

Nowenna polega na codziennym odmawianiu przez 9 dni Koronki do Bożego Miłosierdzia. Ma być to przygotowaniem do Święta Bożego Miłosierdzia, obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” – czytamy słowa Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” s. Faustyny (1209).

W pierwszym dniu nowenny, w Wielki Piątek, modlitwa ma objąć „dusze grzeszników i całą ludzkość”, w drugim – „dusze kapłańskie i zakonne”, w trzecim, w Niedzielę Zmartwychwstania – „dusze pobożne i wierne”, w czwartym – „dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa”, w piątym – „dusze heretyków i odszczepieńców”, w szóstym – „dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci”, w siódmym – „dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa”, w ósmym – „dusze czyśćcowe”, w ostatnim dniu nowenny – „dusze oziębłe”.

Jako pierwszy, w 1985 r., Święto Bożego Miłosierdzia wpisał do kalendarza liturgicznego kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej. Niektórzy biskupi polscy ustanowili je potem w swoich diecezjach.

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.”

Zachęcamy do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Jezu ufam Tobie.

źródło: niedziela

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Film „Blachnicki. Świadectwo Niepokornego” dziś w TVP1

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów. W związku z tym dniem polecamy także film o 21.00 na TVP 1 „Polmission: tajemnice paszportów”


Podczas II wojny światowej polscy dyplomaci działający w Szwajcarii oraz żydowscy aktywiści uratowali wielu Żydów z różnych krajów europejskich. Film skupia się na losach ludzi, którzy ocaleli.

Dziś o godzinie 22.10 TVP1 wyemituje pierwszą, krótką wersję filmu „Blachnicki. Świadectwo Niepokornego”.

Senariusz do filmu poświęconego księdzu Blachnickiemu napisali Jan Pospieszalski i Iwo Kardel.

Emisja ma miejsce w rocznicę urodzin duchownego. Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 w Rybniku. Był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizatorem Krucjaty Wstrzemięźliwości, założycielem Ruchu Światło-Życie, twórcą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, a także założycielem wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

W sprawie śmierci duchownego śledztwo w latach 2001–2005 prowadził IPN. Ustalono wówczas, że ks. Blachnicki był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa za pośrednictwem jego najbliższych współpracowników małżeństwa Jolanty i Andrzeja Gontarczyków. Wnioski ze śledztwa wskazywały, że duchowny mógł umrzeć na skutek otrucia. Śledztwo ws. zabójstwa księdza zostało umorzone w 2006 roku przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Jako powód wskazano brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie takiego przestępstwa.

Warto poznać bliżej postać księdza Franciszka Blachnickiego.

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Politowanie czy podziw?

W normalnym świecie politowanie wyklucza podziw. Nie można kogoś jednocześnie obdarzać jednym i drugim, bo te uczucia wykluczają się wzajemnie. Lewactwo, jak na nie przystało, kieruje się swoistą logiką, zgodnie z którą, jej przedstawiciele żądają podziwu i współczucia zarazem dla swoich czterech liter plus. Wszystkich wokół obrzucają błotem, co niejako z automatu stawia ich ponad tych wszystkich, którymi pomiatają i którzy powinni ich za to uwielbiać. Dla lepszego efektu rzucają się na ulicach, udając trupy wymagające litości. Potem, jak w kiepskim, amatorskim teatrze, wstają i idą dalej.

Dlaczego takie kreatury zdobywają poklask? Czyżby rzeczywiście udało się już wyhodować nowego człowieka uodpornionego na myślenie? A może jest metoda w tym szaleństwie, albo chociaż jakaś doza racjonalizmu? Obawiam się, że jest i nawet nie taka mała. Szlachectwo bowiem, jedynie zobowiązuje, a chamstwo daje przywileje! Prawica rozumie, że kto ma prawa, ten ma i obowiązki. Lewica odwrotnie – kto ma prawa, ten innym dyktuje obowiązki. Sława daje władzę, a władza sławę i wszystko się kręci. Nie sposób bez takich przywilejów zaistnieć w szeroko pojętej przestrzeni medialnej. Jak się ma władzę, pieniądze i sławę, to o rozum nikt przecież nie zapyta, prawda?

Autor: Małgorzata Todd

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Spotkania online na Albicli

W ubiegłym tygodniu doszło do pierwszego spotkania online członków klubów „Gazety Polskiej” na portalu Albicla. To ważne doświadczenie zarówno dla twórców portalu, jak i jego użytkowników. Podczas spotkania klubowicze mieli możliwość wysłuchania zaproszonych gości, zadawania pytań i rozmawiania na czacie widocznym równolegle z toczącym się na żywo panelem. W czasach pandemii koronawirusa takie wirtualne spotkania dają szansę na bezpośrednią rozmowę czy zaplanowanie wspólnych działań. Już teraz planowane są następne spotkania, a najbliższym będzie Wielki Wyjazd na Węgry online na Święto Narodowe Węgier, którego organizatorem są nasi węgierscy przyjaciele. Takie nowatorskie możliwości daje najszybciej rozwijający się polski portal społecznościowy. Już teraz Albicla jest alternatywą dla serwisów, które tylko w teorii kierują się zasadą wolności słowa. Dlatego ze zdziwieniem obserwuję, jak mało polityków, zwłaszcza z kręgów władzy, korzysta z polskiego portalu. To zastanawiające, bo przecież codziennie mówią o wolności słowa, o popieraniu polskich produktów, ale swoje złote myśli zamieszczają na zagranicznych portalach, które stosują cenzurę, blokują konta i kreują lewackie idee w sieci.

Ryszard Kapuściński

https://albicla.com/RyszardKapuscinski

źródło: Gazeta Polska Codziennie

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

OSTATNIE PÓŁ ROKU PRZED WYBORAMI

Nie wiem, kiedy będą wybory, pewnie na jesieni 2023 roku, a jak coś pójdzie źle, to wcześniej. Natomiast wiem, jak będzie wyglądało ostatnie pół roku przed wyborami, przynajmniej widzę to wyraźnie w niektórych miejscach i w niektórych sprawach. Dla niemal połowy Polaków media społecznościowe staną się głównym źródłem informacji, z czego dla 20–30 proc. jedynym. 70–80 procent naszych rodaków będzie posiadało kontakt z tymi mediami. Politycy, którzy przed wyborami gwałtownie uaktywnią się w tych mediach, bo dotrze do nich, że mają one większą siłę niż reszta internetu i telewizja razem wzięte, początkowo nie zorientują się, że nie mają żadnej władzy nad swoim przekazem. Ci z nich, którzy zbudują wielkie zasięgi, nie będą nawet widzieć, że z nich nie korzystają. Specjalne algorytmy bardzo ograniczą dostęp obserwujących czy „podążających”. Inne zaczną ułatwiać zalewanie ich profili nieprzyjaznymi komentarzami. Czytelnicy profili polityków konserwatywnych natychmiast dowiedzą się, że osoba taka jest: obrońcą pedofili (duchownych), zwolennikiem maltretowania dzieci (przeciwnikiem narzucania przez państwo rodzinie swojej ideologii), torturowania kobiet (obrońcą życia) itd. Wszystko to znamy, ale będzie to zwielokrotnione. Podobnemu atakowi zostaną poddane osoby, które spróbują bronić takich polityków. Tuż przed wyborami większość z nich i tak zostanie zablokowana. Wolną rękę do działania dostaną ci, którzy będą szli na rozłam albo dostrzegą sporo dobrych stron w opozycji. Czy wszystkich zmanipulują? Nie, pewnie 20–30 proc. potencjalnych wyborców prawej strony. Tyle wystarczy, by obóz Dobrej Zmiany przegrał z kretesem. Nie pomogą telewizja, radio, nacjonalizacja części prasy, bo dla znacznej części media te przestaną (już przestają) być podstawowym źródłem informacji. Rozmawiałem z wieloma politykami prawicy i ich doradcami medialnymi. Są zupełnie spokojni. Uważają, że w razie czego przejdą na inne portale albo stworzą własne. Teraz wiem na pewno, że nie mają zielnego pojęcia, o czym mówią. Nawet na bardzo przyjaznym portalu budowanie zasięgów trwa latami. Takie portale bez maksymalnej mobilizacji zresztą się nie przebiją. Już widzę, jak prawica przegrywa wybory w huku obelg ludzi wyhodowanych od początku do końca przez media społecznościowe. Nikt poza nami nic z tym nie robi. Zmiany prawa nic tu nie pomogą. Bez zaangażowania we własne projekty obóz Dobrej Zmiany zostanie z ręką w nocniku, a potem go zupełnie zmarginalizują.

Nie ma już absolutnie czasu na działanie i bardzo wiele tego bezcennego czasu straciliśmy. Przekonał się o tym Donald Trump, doświadcza tego wielu innych polityków na świecie, zorientują się i nasi, ale będzie za późno.

Podjąłem decyzję, że polityków, którzy promują inne portale społecznościowe, a unikają naszego, nie wesprę swoim głosem. Mogę zrozumieć, że ktoś w ogóle unika takich mediów, choć dziś to myślenie anachroniczne. Nie mogę jednak pojąć, że ktoś buduje potencjał przeciwnika i lekceważy własny. Głupoty w polityce się nie wybacza.

Tomasz Sakiewicz

 albicla.com/TomaszSakiewicz

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

1 marca 2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Historyk, Prezes Fundacji „Łączka” Pan Tadeusz Płużański, który gościł kilka razy w Żywcu – „Nie było by wolnej Polski, gdyby nie bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy wyklętych”.

„Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach mam bowiem być zamordowany. Chciałem być Tobą ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a Ciebie stawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. Andrzejku, celami Twojego życia to:a) Służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złemb) Dążenie do rozwiązania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn. c) Służba ojczyźnie i narodowi polskiemuŚwiat zapadł się w nienawiści, brudzie i złej woli. Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania, którą Chrystusowa idea.(…)Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, na niej możesz to napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec”- list pułkownika Łukasza Cieplińskiego do synka z celi śmierci chwyta ze serce Niestety miejsce jego pochówku do dzisiaj nie zostało odnalezione. Wierzę, że jeszcze tak się stanie i będzie można wyryć na nim te słowa. Póki co warto je nagłaśniać i wcielać w życie – służyć dobru, prawdzie i sprawiedliwości wzorując się na Chrystusie. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy o naszych bohaterach! – – -Pułkownik Łukasz Ciepliński napisał też inne wzruszające listy , głównie do Żony. Warto się z nimi oraz z sylwetką tego bohaterskiego żołnierza zapoznać. Można to zrobić m.in. dzięki książce „Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”, która jest do pobrania na stronie IPN: https://ipn.gov.pl/…/92181,Sny-wstana-Grypsy-Lukasza…

Zapal znicz, pomyśl na chwilę o nich, jeżeli wierzysz pomódl się za nich. Pamiętamy. Cześć i chwała Bohaterom.

źródło: profil Pani Magdaleny Korzekwa – Kaliszuk Facebook

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Ważny film „Wyklęty” TVP 1 godz. 21.10

28 luty 2021 r. o 21.10 na TVP 1 zostanie wyemitowany film „Wyklęty” reż. Konrad Łęcki. Jeżeli ktoś jeszce nie oglądał tego filmu to warto go obejrzeć. Chyba najlepszy film o tematyce Żołnierzy Wyklętych walczących po 1945 r.

„Oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat 40-tych. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.”

Polecamy.

Cześć i chwała Bohaterom. 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajmy im hołd.

źródło: wyklęty.pl, TVP 1

na zdjęciu: Józef Franczak ps. Lalek – ostatni Żołnierz Wyklęty

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Czy Polska to trzeci świat?

Coroczna zbiórka pieniędzy pod nazwą WOŚP stała się już dla wielu Polaków tradycją. W tym roku już po raz 29 odbywał się finał zbiórki pieniędzy przez tę fundację. Jak do tej pory udało się zebrać 1,3 miliarda złotych, które miały na celu wesprzeć polską medycynę. W tym celu przekazano szpitalom ponad 65200 urządzeń medycznych, które znalazły się w publicznych placówkach na terenie całego kraju.

Wynikałoby z tego, że w ciągu prawie 30 lat Polacy za pośrednictwem fundacji potrafili zebrać pieniądze, które znalazły się w posiadaniu różnych placówek medycznych na terenie kraju. Czy jednak gdy zajdzie potrzeba korzystania ze służby zdrowia, można liczyć na to, że polski pacjent trafi do specjalisty? A nawet jeśli tak, to co dalej?

Ostatnio w mediach często słyszymy hasło „zdążyć przed rakiem”. Czy naprawdę można? Przecież każdy, kto pracuje lub prowadzi własną działalność, płaci składki ZUS i powinien z tego tytułu oczekiwać, że jako osoba w potrzebie zostanie w zależności od potrzeby jak najszybciej przyjęta. Jak jest to chyba każdy wie najlepiej. Ja też przed szpitalem wojewódzkim w Bielsku musiałem stać jak Jurand ze Spychowa chcąc się tam dostać. Takie są realia przy założeniu, że miesięczna składka na ZUS wynosi 1354,- zł w tym na kasę chorych 362,-zł oraz na fundusz emerytalny 992,-zł

Gdyby mniej więcej tą samą kwotę odwrócić to znaczy koszty na kasę chorych i fundusz emerytalny, to co wtedy?

W tej kwocie w Niemczech 1598,-zł – 376€ można opłacić składkę emerytalną 83€ oraz kasę chorych  293€. Wysokość składki na kasę chorych zależna jest od wysokości zarobków. Jeśli ktoś więcej zarabia, to płaci więcej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej składki emerytalne są dobrowolne i wynoszą minimum 89€ – 1000€ miesięcznie. Każdy może wpłacać nie informując ubezpieczyciela emerytalnego. Ale co można w zamian dostać jeśli jest wymagana pomoc lekarska, diagnoza? Otóż każdy może natychmiast (to nie jest teoria) skontaktować się ze swoim lekarzem domowym (lekarz pierwszego kontaktu) i on wypisuje skierowanie do specjalisty lub można również ustalić termin bezpośrednio ze specjalistą. Diagnoza jest często postawiona natychmiast lub kilka dni po badaniu. Również w okresie pandemii nie było najmniejszego problemu z bezpośrednią wizytą np. u lekarza pierwszego kontaktu, laryngologa, neurologa, ortopedy, okulisty, chirurga naczyniowego. Podam przykład – w Polsce idąc do lekarza trzeba powiedzieć jakie badania chciałby pacjent, aby zostały wykonane, natomiast w Niemczech wystarczy powiedzieć co go sprowadza i wtedy lekarz wykonuje w swoim zakresie szereg badań mających na celu wykrycie lub wykluczenie u pacjenta dolegliwości.

Na szczęście nie jestem beneficjentem wyżej opisanego systemu polskiego, dlatego ze spokojem i wielką cierpliwością przyglądam się systemowi ubezpieczeń społecznych.

Na zakończenie mojego felietonu pragnę podzielić się uwagą, że jeśli przez prawie 30 lat żaden z rządów nie uporał się z ważną dla Polaków sprawą jaką jest zdrowie, to hasło, jakie wybrzmiewa z ust właściciela fundacji WOŚP ” gramy do końca świata i jeden dzień dłużej”, brzmi w moim odczuciu trochę złowieszczo. Wyjaśnię to też na przykładzie niemieckim – tam podobne zbiórki odbywają się wyłącznie na rzecz krajów tzw. trzeciego świata.

Zdjęcie – Facebook

Napisano wOgólnieKomentarzy (0)

Related Sites